УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ
КОНКУРС ЗА
НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА
ИНИЦИАТИВА НА
СВАЛИ

Условия на провеждане на конкурса „Най-зелена община“

Организатор на конкурса „Най-зелена община“ е „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 131210347, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, Бул. „Цариградско шосе” № 60, ИН по ЗДДС: BG131210347, представлявано от Тодор Михайлов Бургуджиев – Изпълнителен директор.

За провеждане на конкурса се създава жури в състав: представители на „Екопак България“, комуникационни и рекламни експерти, което ще определи носителите на наградите в трите категории.

  1. Условия за участие: Този конкурс се организира само за общини. Граждани и други юридически лица не могат да участват. В конкурса участват само общини, които имат сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Участниците в конкурса приемат и се съгласяват с настоящите условия на конкурса при регистрацията си за участие.

 

  1. Етапи на протичане на конкурса

Регистрация.

Конкурсът стартира на 15.04.2018 г. в три категории общини:

 

Регистрацията се извършва онлайн чрез попълване на форма в интернет сайта на Екопак www.ecopack.bg/naizelenaobshtina. При регистрацията всеки участник въвежда индивидуален код за достъп, получен с уведомително писмо от „Екопак България“. С този код участникът се регистрира в сайта. Една община може да се регистрира само един път. Едновременно с попълването на заявката за регистрация, заявителят декларира, че е съгласен и приема условията на конкурса, както и че дава своето съгласие Организаторът да използва предоставената информация с информационно-рекламна цел във връзка с конкурса, включително по време на конкурса и в следващ момент, без заплащане и без евентуални бъдещи претенции в тази връзка от участниците.

Срокът за попълване на въпросника по т. 2  и апликационната форма по т. 3 по-долу е до 10.12.2018 г., след което достъпът до него се преустановява. В този период общините могат да попълват и коригират отговорите си по т. 2 и т. 3 .

  1. Попълва се онлайн въпросник (Раздел I)във връзка с общинската политика за управление на отпадъци от опаковки за периода януари 2018 г. – декември 2018 г.

 

Въпросникът може да се попълва след регистрацията в посочения по-горе сайт през целия период на конкурса, както и да се правят редакции на вече попълнени въпроси. Ако пропуснете да отговорите на въпрос и натиснете „запис“, въпросът се маркира в жълто.

 

  1. Попълва се онлайн апликационна форма (Раздел II) за ПРОЕКТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА/ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПРЕЗ 2018 Г.

             

В апликационната форма за информационната/образователната кампания трябва да се попълнят всички полета. Има опция за прикачване на файлове (снимки и др. материали за визуализиране на проекта).

Попълването на Раздел I и Раздел II завършва с натискане на бутона „Изпрати“. След това не могат да се правят редакции.

Една община може да се регистрира само веднъж. Крайният срок за попълване е 10.12.2018 г., след тази дата регистрационната форма няма да бъде активна.

Невярно попълнени части от въпросника, няма да се оценяват и ще се считат за непопълнени.

 „Екопак България“ си запазва правото да изисква проверка на истинността на някои от отговорите, като включително може да изисква допълнителни документи в тази връзка.

  1. Оценяване: Оценяването на участниците се извършва от експертно жури. Критерии за оценка са посочени по-долу:

Раздел I (въпросник).

Различните въпроси също имат различен коефициент на тежест (от 1 до 2):

 

Раздел

точки

коеф.

оценка

 

1

5

1

5

 

 

2

5

1

5

 

 

3

5

1

5

 

 

4

5

2

10

 

 

5

5

2

10

 

 

6

5

2

10

 

 

7

5

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

35

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II (апликационна форма за информационна/образователна кампания) се оценява по следните критерии:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА/ ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ

ТОЧКИ

Проектът да популяризира разделното събиране на отпадъци от опаковки.

10 т

Предоставяне на информация за всички елементи на кампанията (попълване на целия въпросник).

10 т

Поставяне на цели, които могат да се измерят.

5-10 т

Определяне на минимум 2 критерия за измерване на кампанията.

5-10 т

Креативност на проекта.

1-10 т

Мащабност

5 т

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:

55

 

 

 

Общата оценка на въпросника носи на кандидата максимален брой точки - 110 т., като с най-голяма тежест е проектът за информационна/образователна кампания.

  1. Номиниране на победители: Периоддо 15.01.2019 г.

    Награди
  1. Награждаване

Датата и мястото на церемонията по награждаването ще бъдат обявени от Организатора на сайта на конкурса.

Окончателните резултати се анонсират официално на церемонията по награждаване и след това се публикуват на сайта и чрез други средства за масова комуникация, включително медии, по преценка на Организатора.

Утвърдил,        

                    

                                                    Тодор Бургуджиев

Изпълнителен Директор

на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД