УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ
КОНКУРС ЗА
НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА
ИНИЦИАТИВА НА
СВАЛИ

Условия на провеждане на конкурса

Най-зелена община“


Организатор на конкурса „Най-зелена община“ е „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АДЕИК 131210347, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, Бул. „Цариградско шосе” № 60, ИН по ЗДДС: BG131210347, представлявано от Тодор Михайлов Бургуджиев, изпълнителен директор.

За провеждане на конкурса се създава жури в състав: представители на „Екопак България“, комуникационни и рекламни експерти, което ще определи носителите на наградите в трите категории.

  1. Условия за участие: Този конкурс се организира само за общини. Граждани и други юридически лица не могат да участват. В конкурса участват само общини, които имат сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Участниците в конкурса приемат и се съгласяват с настоящите условия на конкурса при регистрацията си за участие.

 

  1. Етапи на протичане на конкурса

Регистрация.

Конкурсът стартира на 01.10.2019 г. в три категории общини:

 

Регистрацията се извършва онлайн чрез попълване на форма в интернет сайта на Екопак www.ecopack.bg/naizelenaobshtinaПри регистрацията всеки участник въвежда индивидуален код за достъп, получен с уведомително писмо от „Екопак България“. С този код участникът се регистрира в сайта. Една община може да се регистрира само един път. Едновременно с попълването на заявката за регистрация, заявителят декларира, че е съгласен и приема условията на конкурса, както и че дава своето съгласие Организаторът да използва предоставената информация с информационно-рекламна цел във връзка с конкурса, включително по време на конкурса и в следващ момент, без заплащане и без евентуални бъдещи претенции в тази връзка от участниците.

Срокът за попълване на апликационната форма по т. 3 по-долу е до 15.12.2019 г., след което достъпът до него се преустановява.

 

  1. Попълва се онлайн апликационна форма: ПРОЕКТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА/ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПРЕЗ 2020 Г.

             

В апликационната форма за информационната/ образователната кампания трябва да се попълнят всички полета. Има опция за прикачване на файлове (снимки и др. материали за визуализиране на проекта).

Попълването завършва с натискане на бутона „Изпрати“. След това не могат да се правят редакции.

Една община може да се регистрира само веднъж. Крайният срок за попълване е 15.12.2019 г.след тази дата регистрационната форма няма да бъде активна.

 „Екопак България“ си запазва правото да изисква проверка на истинността на някои от отговорите, като включително може да изисква допълнителни документи в тази връзка.


  1. Оценяване: Оценяването на участниците се извършва от експертно жури. Критерии за оценка са посочени по-долу:

 


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА/ ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ

ТОЧКИ

Проектът да популяризира разделното събиране на отпадъци от опаковки.

10 т

Предоставяне на информация за всички елементи на кампанията (попълване на целия въпросник).

10 т

Поставяне на цели, които могат да се измерят.

5-10 т

Определяне на минимум 2 критерия за измерване на кампанията.

5-10 т

Креативност на проекта.

1-10 т

Мащабност

5 т

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:

55


 

.

  1. Номиниране на победители: Периодянуари 2020 г.

  2. Награди


  1. Награждаване

Датата и мястото на церемонията по награждаването ще бъдат обявени от Организатора на сайта на конкурса.

Окончателните резултати се анонсират официално на церемонията по награждаване и след това се публикуват на сайта и чрез други средства за масова комуникация, включително медии, по преценка на Организатора.


Утвърдил,        

                    

                                               Тодор Бургуджиев

Изпълнителен Директор

на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД