Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Защо да изберем ЕКОПАК?

Начало » За клиенти »Защо да изберем ЕКОПАК?
  • ЕКОПАК е лидер на българския пазар с най-голям пазарен дял.
  • ЕКОПАК работи изцяло в услуга на бизнеса, съчетавайки изпълнението на заложените в законодателството цели с постигането на максимална икономическа ефективност.
  • ЕКОПАК залага на коректност, прозрачност и отговорност при изпълнение на ангажиментите към клиентите си.
  • ЕКОПАК предлага на своите клиенти възможността да попълват и предават отчетите си чрез интернет.
  • ЕКОПАК предлага гъвкави решения за оползотворяване на събраните на Ваша територия отпадъци от опаковки.

Към кого са насочени услугите на ЕКОПАК?

  • Услугите на ЕКОПАК са насочени към всички лица, които внасят, придобиват или произвеждат опаковани стоки на българския пазар.
  • Взаимоотношенията между клиентите и ЕКОПАК се уреждат с договор, стандартен за всички фирми, участващи в организираната колективна система.
  • С подписването на договора, клиентите прехвърлят на ЕКОПАК задължението си за събиране, оползотворяване и рециклиране на всички опаковки, които пускат на пазара в Република България, независимо от материала им.
  • ЕКОПАК, от името на своите клиенти, се задължава да постигне установените в законодателството цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки.

 Сравнение между тарифите на ЕКОПАК и държавните тарифи:

Опаковъчен материал [кг] Тарифи на ЕКОПАК [лв/кг]* Държавна такса ПУДООС за 2011 г. [лв/кг]
Пластмаса 0.157 2.33
Хартия и картон 0.112 0.67
Стъкло 0.060 0.20
Стомана 0.041 0.13
Алуминий 0.144 0.60
Композитни 0.194 1.73
Дървесина 0.062 0.40
Други 0.259 0.80

* Цената е без ДДС

Сравнителен пример за определяне на такса опаковки: Фирма пуска на пазара 1 тона пластмасови опаковки, 1 тона хартиени опаковки и 1 тона дървесина годишно или общо 3 тона.

 

Плащания ЕКОПАК ПУДООС
Вноска пластмаси 1 000 х 0.157 лв = 157 лв. 1 000 х 2.33 лв = 2 330 лв.
Вноска хартии 1 000 х 0.112 лв = 112 лв. 1 000 х 0.67 лв = 670 лв.
Вноска дървесина 1 000 х 0.062 лв.= 62 лв. 1 000 х 0.40 лв = 400 лв.
Общо 331 лв. 3 400 лв.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци