Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »За осма поредна година ЕКОПАК изпълни задълженията си за рециклиране и остана пазарен лидер

За осма поредна година ЕКОПАК изпълни задълженията си за рециклиране и остана пазарен лидер

21.05.2012

Организацията е рециклирала 68 496 тона отпадъци от опаковки– с 4900 тона повече от определените по закон цели за  2011 година

За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 43,4% пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2011г.  /Списък с членовете, на които се признават целите на: http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Opakovki/prilojeni1-opak-2011.pdf /

През 2011 г. клиентите на Екопак декларираха 127 228 тона опаковки, което е 8% повече в сравнение с миналата година, а ЕКОПАК предаде за рециклиране и оползотворяване 68 496 т. отпадъци от опаковки, както следва: 33 697 т хартия, 18 118 т стъкло, 9 558 т пластмаса, 3 202 т метал и 3 876 т дървесина. Общото рециклирано количество представлява 53,84% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 50 %.            

Така, благодарение на клиентите и партньорите си, ЕКОПАК даде своя принос за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като спаси от изсичане 438 061 дървета и спести 68 817 хил. квч. eлектроенергия, 1070 млн. литра питейна вода и 134 хил. куб.м. обем от депата за отпадъци.

И през 2011 г. ЕКОПАК продължи да инвестира в системите за разделно събиране като се грижеше за обслужването на  20 142 цветни контейнера в 95 общини с население 2,79млн. души. От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова и не спират усилията на Екопак да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики.

През 2011 г. в гр. София пилотно бе въведена GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Системата дава информация в реално време за маршрута на движение и графика на всеки един от обслужващите камиони. Така се осъществява пълен контрол на дейността на подизпълнителите  по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки. През 2012 г. системата беше въведена и в Бургас, като предстои да включи и други големи градове.

През 2011 г. продължи и подмяната на контейнерите за стъкло тип  „ракла” с тип „иглу”. Анализите на база наблюденията през предходните години доказаха, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.

През изтеклата година бе пуснат в експлоатация и новия оптичен модул на инсталацията за стъкло в с.Равно поле, който отделя камъните, порцелана и керамиката от основната стъкломаса. Достигнатата чистота на стъклото така е 99,7 %. С това се постига максимална изкупна цена и приходите от продажба на стъкло се увеличиха с близо 30 %.

На действащата площадка за сепариране в гр. Русе бе монтирана нова инсталация за механично сепариране на отпадъците от опаковки, която цели да се подобри процеса и качеството на сортиране и увеличи количеството придобити рециклируеми суровини в региона на Русе.

Всички усилия на ЕКОПАК са насочени към осигуряване на устойчивост на Организацията в дългосрочен план и гарантиране на изпълнение на задълженията на нашите клиенти при оптимални условия.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци