Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Вече е в сила продуктовата такса за полимерните торбички с дебелина до 15 микрона

Вече е в сила продуктовата такса за полимерните торбички с дебелина до 15 микрона

01.10.2011

Съгласно промените в Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктовата такса /изм. и доп., ДВ, бр.29 от 08.04.2011 г./ от първи октомври тази година се дължи продуктова такса за всяка полимерна торбичка с дебелина до 15 микрона.  Целта на наложената мярка е да се намали използването на този вид опаковки, наречени още "летящи торбички", които са сред основните замърсители на природата. Това отговаря изцяло на политиката на ЕС за опазване на околната среда. В момента Комисията на ЕС обсъжда дори да предложи на страните членки забрана за използване на пластмасови торбички през 2012 г.

Изискването се отнася за всички лица, които като част  от своята търговска дейност, пускат на пазара полимерни торбички – производители, вносители и лица, които внасят такива от друга страна-членка на ЕС. Фирмите изготвят отделна месечна справка-декларация за полимерните торбички по образец, съгласно приложение 13а от НОРРЗПТ. Размерът на таксата е определен в същата наредба и до края на 2011 г. е 0,15 лв. за всяка полимерна торбичка. Фирмите следва да превеждат таксата по сметките на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната  /ПУДООС/ до 15-то число на текущия месец за количествата пуснати на пазара през предходния. Не се заплаща такса за полимерните торбички без дръжки, служещи за първична опаковка, които се предлагат на клиента в мястото на продажбата, заедно със стоката. Този тип опаковка продължава да се декларира в отчетните към Екопак.

Наредбата може да намерите както на нашия сайт, така и на сайта на МОСВ: http://www.moew.government.bg/.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци