Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Отчети за дейността

Начало » За нас »Отчети за дейността

Всяка година, до 31 март, ЕКОПАК представя пред министъра на околната среда и водите доклад за предходната година с фактически констатации във връзка с изпълнението на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци по ЗУО и по наредбата. Докладът се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти.

Въз основа на информацията, съдържаща се в докладите, до 30 април на текущата година, Министърът на околната среда и водите определя със заповед организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които са доказали изпълнението на установените в законодателството цели и в резултат, техните членове не следва да заплащат продуктова такса.
 

 

Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2013 г.

ОТЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОПАКОВКИ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (НООО):

Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2012 г.

ОТЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОПАКОВКИ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (НООО):

Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2011 г.

ОТЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОПАКОВКИ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (НООО):

Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2010 г.

ОТЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОПАКОВКИ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (НООО): I


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци