Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Намаляване, минимизиране, предотвратяване

Начало » Всичко за опаковките »Намаляване, минимизиране, предотвратяване

Отпадъците са огромна загуба на ресурси под формата както на материали, така и на енергия. Количеството образувани отпадъци може да бъде показател за това, доколко ефективно е нашето общество, особено по отношение на използването на природните ни ресурси и дейностите по третиране на  отпадъците. Понастоящем битовите отпадъци (в т.ч. и - отпадъците от опаковки) са най-добрият индикатор, с който разполагаме за охарактеризиране на общото развитие на образуването и третирането на отпадъци в страната. Отпадъци от опаковки съдържат много материали, рециклирането на които е от полза за опазването на околната среда. Въпреки ограниченият им дял от общия обем на образуваните отпадъци, политическото внимание към отпадъците от опаковки е много голямо. Методите за предотвратяване (премахване или избягване на определени отпадъци) и минимизиране на отпадъците (намаляване на теглото/обема на опаковките), съдействат за намаляване на общото количество образувани отпадъци. Изборът на конкретен метод се нуждае от структуриран подход - от екологична гледна точка продуктът, опаковката, веригата на доставяне и нуждите на потребителя, образуват едно неделимо цяло. Затова предотвратяването на отпадъци не трябва да се разглежда само като количествено и качествено намаляване на опаковъчните материали, а по-скоро като част от целия процес на производство, дистрибуция, продажбата на потребителя и последващото изхвърляне.
Предотвратяването на отпадъци означава да се избягват загуби на материал и енергия, което включва действия, целящи защита на продуктите, оптимизиране на опаковките и връщане на суровините и енергията в производствения процес.То влияе не само върху цялостния жизнен цикъл на опаковката - от добиването на суровините до изхвърлянето й, но и върху жизнения цикъл на опакования продукт. Съществени промени в количествата на опаковките, пускани на пазара, могат да бъдат постигнати чрез промени в производството, потреблението и разпространението на опакованите стоки. Това е и причината за ограничения успех на всички мерки за предотвратяване, предприети до момента. Въпреки, че се забелязва известно разграничение между генерирането на отпадъци и растежа на БВП, в почти всички страни от ЕС абсолютното количество на отпадъците от опаковки се увеличава.
Решението за прилагане на мерки за предотвратяване на отпадъците от опаковки и/или използването на опаковки за многократна употреба, следва да бъде взето самостоятелно от фирмите, пускащи опаковани стоки на пазара в Р България.

Добрата опаковка никога няма да превърне лошия продукт в добър, но лошата опаковка може да развали добрия продукт.

Минимизиране на въздействието на опаковките върху околната среда се постига чрез количествени и качествени промени в тях.

Количествените промени имат за цел да се намалят количеството на използваните материали по отношение на теглото и обема им, което намалява количеството отпадъци.

Качествените промени се отнасят до цялостния дизайн на опаковката. Например, тя може да бъде произведена от рециклирани материали или да подлежи на рециклиране. Дизайна на опаковката може да намали и пространството, което заемат стоките при транспорт и складиране.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци