Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Как функционира системата

Начало » За клиенти »Как функционира системата

Събирането, транспортирането, сортирането и предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки от домакинствата, търговските и промишлените обекти, и административните сгради се извършва от специализирани фирми, по договор с ЕКОПАК. Те са с дългогодишен опит в дейностите с отпадъци, водещи позиции на пазара в България и притежават необходимите разрешения/регистрационни документи, техника и оборудване.

За изпълнение на задълженията си по рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки ЕКОПАК е сключило договори със заводи - преработватели на съответния опаковъчен материал.

ЕКОПАК финансира допълнителните разходи, свързани с прилагането на разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки. Размерът на финансирането отчита специфичните условия в отделните общини, оказващи влияние върху разходите (съществуващи системи за събиране и сортиране, вид на сортираните материали; брой жители, разстояние до инсталациите за рециклиране и оползотворяване и т.н.).

Дейността на ЕКОПАК се финансира от вноските на клиентите и от продажбата на предадения за преработване материал.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е организация, която не разпределя печалба.

Вноските покриват единствено разходите във връзка с организиране, администриране и отчитане на събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки, както и провеждане на информационни и образователни кампании за изграждане на отговорно отношение към разделното събиране и рециклиране.Вижте още:

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци