Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Договори

Начало » За общини »Договори

Сключването на договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки поражда следните отговорности:

 ОТГОВОРНОСТИ НА ОБЩИНАТА

 • Кметът на Общината определя местата за разполагане на необходимите елементи/ цветните контейнери/  от системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки в съотвествие с чл. 16, ал.3, т. 5 на ЗУО. Изготвеният  списък  с разположението на елементите на събирателната инфраструктура  подлежи на промени, съобразно ефективността на определените в началото места.
 • Общината сътрудничи на “Екопак България” АД  за качествено изпълнение на поетите ангажименти по договор.
 • Общината се ангажира с контрола към поведението и отношението на гражданите в проявата на „добър стопанин” към цветните контейнери.
 • Актуализира при необходимост Наредбата зауправление на отпадъците на територията на Община. Налага глоби и санкции  както за физическите, така и за юридическите лица – търговци, магазини и заведения, които не изпълняват разпоредбите.
 • Актуализира Програмата за управление на отпадъците на територията на Община в частите им, отнасящи се до разделното събиране на отпадъци и търси начини да мотивира гражданите да участват съвестно в процеса разделно събиране.
 • Наблюдава и осъществява контрол върху изпълнението дейностите нафирмата подизпълнител,отговорна за  обслужването на  цветните контейнери. Информира Екопак за постъпили, от страна на гражданите оплаквания, свързани с разделното събиране, предоставя снимков/ видео  материал удостоверяващ едновременното обслужване на контейнерите от даден цвят заедно или смесването им с контейнери предназначениза битови отпадъци.

ОТГОВОРНОСТИ НА "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД

 • Грижи се за поддържане доброто състояние на цветните контейнери.
 • Възстановява  във времето счупените или изгорели контейнери.
 • Извършва периодични проверки и следи за спазване на предоставените  писмени инструкции за работа по  дейността  за разделното събиране и качеството на изпълнение на поетите ангажименти от фирмите подизпълнители.
 • Следи през годината за качеството и вида на събраните отпадъци от контейнерите, изготвя справки и информира периодично Общината.
 • Обработва информацията и предоставя на Общината  годишни данни за количествата разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели отпадъци от опаковки.
 • Контролира транспортирането на  разделно събраните отпадъци от контейнерите по утвърдения график .
 • Поддържа писмена, електронна и телефонна връзка със служителите на Общината от отдел „Екология”, отдел „Култура и образование”.
 • Координира дейностите по програмата с Общината и регионалните власти.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци