Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Антикризисни мерки за рециклиращата индустрия

Антикризисни мерки за рециклиращата индустрия

25.02.2009

По покана на чешкото председателство на ЕС в Прага се състоя среща на Министерството на околната среда на Чехия с представители на водещите организации за оползотворяване в Eвропа - членки на Pro Europe с цел набелязване на антикризисни мерки в подкрепа на рециклиращата индустрия и оползотворяването на опаковки в Общността. На срещата от българска страна присъства Кирил Здравков - изпълнителен директор на ЕКОПАК, като представител на единствената организация за оползотворяване у нас - член на Pro Europe. Предложенията на бизнеса ще бъдат обсъдени от Съвета на министрите на околната среда в ЕС в средата на март и ще бъдат предложени на ЕК и правителствата на отделните държави като основа за формиране на политики в подкрепа на индустрията. Подобно допитване до бизнеса на високо институционално ниво и широко представителство на бизнеса от всички държави-членки, се прави за първи път в рамките на Общността. 

Пазарна ситуация

В редица държави в ЕС се отчита намаляване на капацитета или пълно спиране на рециклиращите мощности, заради намаленото търсене на крайния продукт и липса на реализация на произведената продукция. В Ирландия и Португалия са спрели всички предприятията за вторична преработка на суровини, съобщи след срещата Здравков.

По обединени данни на Pro Europe, поевтиняването на материалите, годни за рециклиране, които се изкупуват от преработващите предприятия, достига 60  - 80% във всички страни от Общността. Това води до силно намаляване на паричните потоци от продажбата на предаваните за рециклиране суровини, с които организациите за оползотворяване субсидират разделното събиране и първичната преработка на отпадъци от опаковки. Компаниите търпят загуби от ниските продажните цени, с които отчасти те компенсират разходите за дейността си.

Опасности пред рециклиращата индустрия

България, както и останалите държави от ЕС,  е изправена пред опасността да не разполага с наличен капацитет за преработка на суровините в рамките на тази година, за да изпълни заложените цели, коментира Кирил Здравков. Според него е възможно да се наложи износ на суровини, за да бъдат изпълнени квотите за рециклиране, залегнали в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В подобна ситуация ще бъде необходимо установяването на максимално либерален режим за експорт - импорт на вторични материали и осигуряване на възможност за складиране и съхраняване на по-големи количества суровини до регулиране на пазара.

Компаниите предлагат на Съвета на министрите по околна среда да предприемат следните мерки в подкрепа на рециклиращата индустрия

В краткосрочен план мерките са насочени към запазване на текущите резултати от разделното събиране и рециклиране на суровини:

- Да бъде приет мораториум върху рециклиращите цели в рамките на тази година и бъдат запазени специфичните цели, валидни за 2008 г.; Изместване във времето на изпълнението на специфичните цели за видовете суровини;

- Да бъдат въведени единни правила на пазара в ЕС, като при експорт количествата да бъдат признавани за изпълнение на целите за рециклиране от МОСВ и релевантните министерства в страните от Общността, при представяне на необходимата документация;

- При внос на суровини в страните от общността, трябва да бъдат избегнати възможностите за протекционизъм и дъмпинг, които биха сринали цените допълнително;

- Да бъде направено цялостно изследване на пазара и икономически анализ по видове материали. Това ще даде ясен ориентир за нуждите от държавна подкрепа или подкрепа на Общността като цяло за определени сегменти от пазара и / или за цялата рециклираща индустрия.

Дългосрочните мерки са насочени към подкрепата на идеята за създаване на „рециклиращо общество" в ЕС и стимулирането на производството и употребата на рециклирани материали и продукти чрез:

- Създаване на преференции за стоки, произведени от рециклирани материали;

- Включване изискването за използването на материали от рециклирани суровини като задължително условие при обявяването на обществени поръчки;

- Преразглеждане на държавните стандарти за допустима употреба на рециклирани суровини в състава на продуктите, но без да се рискува обществеаното  здраве и хигиена на хората;

- Използване на пазарни инструменти и икономически инициативи, като намаляване на ДДС в страни с висока ставка на данъка и даване на СО₂ квоти / сертификати в полза на рециклиращата индустрия.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци