Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

5-ти Международен конгрес на “Pro Europe”: "Зелената икономика в действие”

Начало » За Зелената точка »5-ти Международен конгрес на “Pro Europe”: "Зелената икономика в действие”

На 6 и 7 октомври 2010 г., се проведе 5-ия Международен конгрес на “ProEurope” -Зелена точка 2010: Зелената икономика в действие”, в Брюксел, Белгия

Форумът се проведе под патронажа и с участието на Европейския комисар по околната среда г-н Янец Поточник и беше най-авторитетното събитие в Европа в областта на управлението на отпадъците и устойчиво развитие чрез оползотворяване за чиста, предвидима и сигурна среда на живот.

В рамките на Конгреса бяха обсъждани теми, свързани с развитие на политиката по управление на отпадъците за постигане на по-широки цели по отношение на осигуряване на устойчивост и опазване на ресурсите, Зелената икономика, бъдещето на рециклирането в условията на икономическа криза, образование и информационни кампании насочени към потребителите, както и разширяване на съвместната отговорност на политиците, бизнеса и потребителите за опазване на околната среда и ресурсите. Паралелно със сесиите на Конгреса бяха организирани и тематични изложения.

Официални гости на конгреса бяха г-жа Жок Шовлиеж, председател на Съвета по околна среда към Белгийското председателство на ЕС, г-н Жо Лейнен, председател на комисията по околна среда към Европейския парламент, г-н Карл Фалкемберг - директор на Генерална дирекция по Околната среда в Европейската комисия, членове на Европейската комисия, Европейския парламент и мениджърите на водещите организации по оползотворяване в разширена Европа. В него взеха участие над 1000 участника от 35 страни.

Фокуса на 5-тия Международен конгрес PRO EUROPE беше връзката между управлението на ресурсите и отпадъците и отговорността към околната среда, както и върху пътя към устойчив икономически растеж за Европа и света.

На форума бяха представени отново основните заключения от последните конгреси в Мадрид, Берлин, Париж и Прага, и беше обърнато специално внимание на важността на следните теми:

  • сътрудничество и комуникация между всички заинтересовани страни, като например политиката, индустрията и обществото са нужни по пътя към успешното устойчиво бъдеще;
  • Гражданите на Европа трябва да поемат своята отговорност за рециклиране на битовите отпадъци като част от ангажимента им към околната среда и устойчиво бъдеще.
  •  Налице е нужда от засилване на пазарите за рециклирани стоки и международното сътрудничество в тази сфера.
  •  Екологичното гражданство и насърчаването на екологичните навици в ежедневието, е от решаващо значение за постигане на дългосрочния успех на политиката за околната среда.
  • Продължаване на промяната в политиката за околна среда от решения за създаването на интегриран подход, насочен към предотвратяване на въздействието върху околната среда през продукти "жизнен цикъл, до по-устойчиво управление на природните ресурси.

След официалната част и откриването на Конгреса, започна и неговата същинска работа с кръгла маса на тема Природо-съобразната икономика: стратегически политики на ЕС и изменение на нагласите. Участниците имаха възможност да се запознаят с мнението на представители на ГД Околна среда, Комисията по Околна среда на ЕП, представители на държавната администрация на Португалия и бизнеса и да обсъдят следните въпроси: Как институциите на ЕС, националните правителства  и бизнеса, възприемат своите роли и отговорности по отношение един на друг в "позеленяването" на икономиката? Какъв напредък вече е постигнат и колко бързо можем да очакваме тази зелена промяна да се случи? Как се интегрира управлението на отпадъците в рамките на този подход? Кои политики ще бъдат от голямо значение за зеления преход? Какви са предизвикателствата на промяната?

Паралелно, в рамките на първия ден от Конгреса бяха проведени 4 семинара.

Първия семинарбеше посветен на преодоляване на кризата и бъдещето на рециклирането. Тъй като икономическата криза се усеща и в областта на рециклиращия сектор, беше обсъдено какви поуки са извлечени от тази криза. Дискутирани бяха необходимите мерки за осигуряване на по-стабилен пазар за вторични суровини, както и как може да се засили потребителското търсене на продукти, произведени от рециклирани материали.

По време на втория семинар, посветен на отговорността на производителя и  установяване на глобален стандарт, бяхаобсъдени следните въпроси: При една развита Европа по отношение на принципа на разширената отговорност на производителя (РОП), какво се случва и в другите части на света? Прилага ли се разширената отговорност на производителя там, както и, ако да, в по кой начин? Какви са силните и слабите страни на различните системи? Има ли нужда от глобален и стандартен подход за отговорността на производителя?

Третия семинар „Различните потоци отпадъци: "един размер, универсален за всички”?” Освен тези, които отговарят за опаковките, основните действащи лица при управление на отпадъците са изправени пред различни предизвикателства и възможности, когато става въпрос за справяне с разнообразието на отпадъчните потоци. По време да дискусията бяха обсъдени следните въпроси: Дали бизнеса се нуждае от „едно гише" за различните отпадъчни потоци, които генерира? Или е по-ефективно да се търсят отделни решения за всеки? Каква е ролята на местните власти?

Четвъртия семинарбеше посветен на различните мнения и платформи на заинтересованите страни, участващи в процеса на управление на масово разпространените отпадъци. През 2009 г. започна обсъждането на въпроса за устойчиво развито потребление и производство и за устойчива индустриална политика. Една година, след стартиране на широките дискусии в рамките на семинара беше направен преглед какво е постигнато до момента. Бяха поставени въпроси, свързани с предложения за решаване на съществуващите проблеми:  публично-частните инициативи по-ефективни ли са от стриктна регулация на Европейско и национално ниво и могат ли тези инициативи да вдъхновяват нови движения и промяна в мисленето и навиците, които да ускорят прехода към „зелена” икономика.

През втория ден на Конгреса бяха проведени паралелно два семинара – „Преодоляване на пропастта: иновативни проекти, опаковането и ефективно рециклиране” и „Екологичното образование: някой чува ли ни?”

По време на първия семинар бяха обсъдени реалните ползи от последните развития в опаковъчен материал, като нано-технологиите, интелигентни опаковки, био-пластмаса решения от жизнения цикъл. Бяха търсени отговори на въпросите : Какви са техническите, логистични и икономически предизвикателства, от какви нови материали могат да се произвеждат опаковки, които в последствие могат лесно да се рециклират.

Втория семинар беше посветен на важната роля на потребителите за постигане на устойчиво потребление, какви са съответните роли на политиците, бизнеса, неправителствените организации и академичните среди в обучението на потребителите за намаляване на вредното въздействие върху околната среда като цяло. Беше направен преглед на това, какво направено до сега и какво може да се направи, как може екологичните разходи да бъдат поставени на равна основа с цената на продукта при взимане на решението за покупка от потребителя.

Втория ден на Конгреса продължи с кръгла маса на тема: „Отговорност на производителя и ролята му в "зелена" икономика”. Представители на организации по оползотворяване, общини и бизнеса обсъдиха как 20 години след създаването на първата система за отговорност на производителя, този принцип да допринесе за "позеленяването" на икономиката? Какво друго трябва да се направи, за да се гарантира, че тя реално се прилага в държавите-членки? Кои са актуалните предизвикателства пред системите за отговорност на производителите и какви са новите възможности.

Участието в този важен форум беше една отлична възможност за получаване на актуална информация за последните промени в законодателството, касаещи управление на масово разпространените отпадъци от представители на Европейските институции, както и за създаване на полезни контакти с представители на различни сектори: държавна администрация, бизнес и местни власти.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци